Fish007观赏鱼论坛

标题: 南宁出杜鹃根,水榕,细叶铁 [打印本页]

作者: lz8413    时间: 2019-4-25 19:06
标题: 南宁出杜鹃根,水榕,细叶铁
杜鹃根绑有8颗小水榕,一起120,两颗大水榕,一起30,一大堆散的细叶铁80,本地自提吧
(, 下载次数: 1)
(, 下载次数: 2)

欢迎光临 Fish007观赏鱼论坛 (http://bbs.fish007.com/) Powered by Discuz! X3.4